Monthly Archives Październik 2015

Rodzaje silników

Silnikami nazywamy maszyny, które służą do przekształcania określonego rodzaju energii w pracę mechaniczną. Silniki, które przekształcają energię cieplną w pracę mechaniczną nazywamy silnikami cieplnymi. Silnikiem cieplnym jest np. spalinowy silnik tłokowy stosowany w ciągnikach rolniczych. W silnikach tych energia cieplna sprężonych w cylindrze gazów nadaje tłokowi ruch posuwisto-zwrotny, który przez odpowiedni układ jest zamieniany na ruch obrotowy wału korbowego. Zasada działania wszystkich tłokowych silników spalinowych jest podobna i polega na spalaniu rozpylonego paliwa, starannie wymieszanego w odpowiednim stosunku z powietrzem. Powstałe podczas spalania paliwa gazy mają wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie...

więcej

Weryfikacja lozysk

Specjalną uwagę poświęca się weryfikacji łożysk tocznych, od których jakości zależy praca wielu podstawowych zespołów ciągnika. Łożyska toczne kwalifikuje się na podstawie pomiaru luzu poosiowego i promieniowego oraz na podstawie stanu powierzchni pierścieni i elementów tocznych. Podczas oględzin można stwierdzić następujące rodzaje uszkodzeń łożysk: łuszczenie się, pęknięcia i wykruszenia pierścieni łożysk, wgniecenia i zatarcia się bieżni łożysk, ślady korozji pierścieni, kulek lub wałków, ścieranie się pierścieni wskutek obracania się ich na wałku oraz uszkodzenia koszyczka. Uważnie należy również przeprowadzić weryfikację części normalnych...

więcej

Kolo zamachowe

W kole zamachowym sprawdza się wieniec zębaty oraz powierzchnię tarcia z tarczą sprzęgłową. Zęby wieńca zębatego wskutek współpracy z kołem napędzającym rozrusznik ulegają zużyciu, a czasem nawet wyłamaniu. Jeżeli zużycie zębów występuje na 1/3 szerokości wieńca, to wieniec taki może być obrócony, gdy zużycie jest większe — podlega wymianie. Typowymi niedomaganiami pompy olejowej są: spadek ciśnienia i zmniejszenie wydajności. Niedomagania te mogą być spowodowane nadmiernymi luzami wywołanymi zużyciem kół zębatych i kadłuba, nieszczelnością przewodów i złączy, zanieczyszczeniem filtru wstępnego lub rozregulowaniem zaworków. Kół zębatych nie naprawia się, zużyte należy wymienić na nowe...

więcej

Mechanizmy w ciągnikach

Mechanizm korbowy. Zadaniem tego mechanizmu jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. W jego skład wchodzą: tłok, korbowód, wał korbowy, pierścienie tłokowe, panewki i koło zamachowe. Układ rozrządu. Rozrządem nazywamy mechanizm sterujący wlotem mieszanki paliwowo-powietrznej lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W skład tego układu wchodzą: wałek rozrządu, na którym umieszczone są krzywki, dźwignie zaworowe oraz zawory ssący i wydechowy Większość silników ma ponadto popy cha cze i laski popychaczy. Układ pracuje w ten sposób, że krzywki obracającego się wałka rozrządu działają na dźwignie, wprawiając je w ruch wahadłowy. Ruch ten następnie przenosi się na zawory i powoduje ich otwieranie...

więcej

Budowa i dzialanie gaznika

W gaźniku tym paliwo ze zbiornika przepływa do komory zwanej komorą pływakową. W komorze tej znajduje się puste naczynie, zwane pływakiem. U góry pływaka umieszczona jest końcówka stożkowa, zwana zaworem iglicowym. Paliwo wpływające do komory pływakowej podnosi pływak. Jeżeli poziom paliwa osiągnie taką wysokość, że zawór iglicowy wejdzie w otwór, to zaniknie go i dalszy dopływ paliwa zostanie wstrzymany. Z komory pływakowej prowadzi przewód, na początku którego osadzona jest dysja, a na końcu rozpylacz. Dysza paliwa wykonana jest w postaci śruby z bardzo dokładnym otworem, przez który płynie paliwo. Wylot rozpylacza znajduje się ponad poziomem paliwa w komorze pływakowej. Wylot gaźnika. połączony jest z przewodem ssącym cylindra silnika...

więcej

Pompa wodna

Najczęściej spotykanymi usterkami w pompach wodnych są przecieki wody i wyrobienie łożysk tocznych. Pompę należy więc przed demontażem poddać próbie szczelności. W tym celu napędza się ją silnikiem elektrycznym, do przewodu ssącego doprowadza się wodę, a w przewodzie wylotowym zakłada się dławik z manometrem. Ciśnienie podawanej wody musi osiągnąć wartość nominalną. Jeżeli w tych warunkach po kilkunastu minutach pracy pompy nie nastąpią przecieki, można uważać ją za szczelną. W przypadkach stwierdzenia nieszczelności należy wymienić elementy uszczelniające pompy. Po rozebraniu pompy sprawdzamy luz w łożyskach i jeżeli jest on nadmierny, łożyska należy wymienić. Sprawdza się również średnice gniazd łożysk w kadłubie pompy...

więcej

Sprężyny dociskowe

Sprężyny dociskowe w czasie eksploatacji tracą swą pierwotną sztywność i ulegają odkształceniu. Objawem zużycia sprężyn mogą być ponadto drobne powierzchniowe niewidoczne gołym okiem pęknięcia. Podczas weryfikacji trzeba więc ustalić charakterystykę sprężyny i orzec, czy zużycie sprężyn nie przekroczyło dopuszczalnych granic. Charakterystykę sprężyny wyznacza się przy pomocy specjalnego przyrządu, działającego na zasadzie prasy hydraulicznej. Jeżeli pomiar wykaże spadek sztywności o 10—15% poniżej wartości nominalnej, to sprężynę należy wymienić. Np. w ciągniku Ursus C-328 sprężyna I stopnia nie może ugiąć się do długości 53 mm pod wpływem siły mniejszej niż 54 kG...

więcej

Urządzenia oświetleniowe i obwody instalacji elektrycznej

Najczęściej występującymi zjawiskami uszkodzeń urządzeń oświetleniowych są: przepalenie żarówek, zbicie szyb rozpraszających i osłaniających, zanieczyszczenie luster odblaskowych oraz rozluźnienie lub zanieczyszczenie połączeń. Przepalone żarówki lub żarówki z rozluźnionymi cokołami wymienia się na nowe. Zanieczyszczone lustra odblaskowe należy oczyścić, zachowując przy tym daleko idącą ostrożność. Powierzchnie luster odblaskowych, wykonywane najczęściej drogą nakładania par aluminium, są bardzo miękkie i dlatego przy usuwaniu z nich zanieczyszczeń nie wolno posługiwać się szmatami, należy płukać je wodą. Starannie wypłukane i osuszone lustro należy przetrzeć czystą watą...

więcej

Sprawdzanie wału

Prostoliniowość wału najlepiej jest sprawdzić czujnikiem, po zamocowaniu wału w kłach (np. w tokarce). Można tego dokonać również na płycie kontrolnej po ułożeniu końców wału w dwóch pryzmach. Obracając wał, obserwuje się wychylenie wskazówki czujnika, a przesuwając czujnik wzdłuż wału, odnajduje się miejsce ugięcia i odczytuje wartość. Prostowanie wałów wykonuje się w prasie. Pod działaniem siły wywieranej przez trzon prasy wał się ugina i przybiera inny kształt. Jeżeli ugięcie jest ciągle jeszcze większe od dopuszczalnego, zabieg prostowania należy powtórzyć sprawdzając po każdym prostowaniu wartość pozostałego ugięcia. Prostowanie wykonuje się przeważnie na zimno. Tylko bardzo skrzywione wały, o znacznych przekrojach, prostuje się na gorąco...

więcej

Ogólne zasady weryfikacji

Celem weryfikacji jest określenie przydatności części do dalszej ich pracy w ciągniku, a także ustalenie stopnia zużycia i sposobu naprawy. Wyniki weryfikacji wpisuje się do protokółu weryfikacyjnego, głównego dokumentu, na podstawie którego wyznacza się faktyczny zakres i koszt naprawy. Prawidłowa weryfikacja części zapewnia dobrą jakość naprawy ciągnika przy najmniejszym zużyciu nowych części zamiennych i najniższych kosztach. Pomieszczenie weryfikatora jest wyposażone w niezbędne przyrządy pomiarowe oraz w specjalne urządzenia z oprzyrządowaniem, służące do badania części i pomiaru ich zużycia. Weryfikację rozpoczyna się natychmiast po przyjęciu ciągnika do naprawy i kontynuuje się ją po wykonaniu demontażu. Części, zespoły i mechanizmy pra...

więcej

Otwory z zerwanymi gwintami

Naprawy otworów z zerwanymi gwintami dokonuje się przez tzw. tulejowanie. Uszkodzony otwór wierci się na większy wymiar i gwintuje. Następnie wykonuje się tulejkę z gwintem zewnętrznym, odpowiadającym otworowi kadłuba, i z gwintem wewnętrznym, odpowiadającym śrubie. Tulejkę taką wkręca się w kadłub na żywicę epoksydową, co uniemożliwia potem wykręcanie jej razem ze śrubą. Tulejkę wkręca się za pomocą śruby unieruchomionej nakrętką. Odkręcanie nakrętki i wykręcanie śruby wykonuje się po zaschnięciu żywicy epoksydowej. Zużyte tulejki wałka rozrządu wytacza się lub rozwierca po wciśnięciu ich w kadłub. Tulejki wciska się za pomocą specjalnego trzpienia na prasie hydraulicznej...

więcej

Silniki ze skladowiska

Silniki ze składowiska są przenoszone zwykle za pomocą suwnicy lub żurawia na linię transportową, względnie za pomocą wózków transportowych przewożone na stanowisko demontażowe. W zależności od organizacji przyjętej w danym zakładzie, demontaż prowadzony jest na jednym stanowisku lub na szeregu stanowisk podzielonych na określone operacje demontażowe. Niezależnie od organizacji robót naprawczych kolejność czynności demontażowych jest praktycznie jednakowa. Z reguły przystępuje się w pierwszym rzędzie do demontażu urządzeń pomocniczych i osprzętu silnika. Należą do nich: prądnica, rozrusznik, pompa wodna najczęściej połączona z termostatem, filtr oleju, instalacja paliwa, przewody ssące i wydechowe...

więcej