Monthly Archives Październik 2015

Materialy na pierscienie

Najczęściej używanym materiałem na pierścienie jest żeliwo. Jak wynika z omówionych warunków pracy, żeliwo to musi się odznaczać dobrymi własnościami. W związku z tym dodaje się do niego specjalnych składników stopowych, takich jak krzem (Si), mangan (Mn), chrom (Cr), nikiel (Ni) lub molibden (Mo). Niekiedy dla polepszenia własności ściernych pierścieni pokrywa się je innymi metalami, najczęściej chromem. Pierścienie chromowane są bardzo trudno ścieralne i odporne na korodujące działanie spalin, ale mają większy współczynnik tarcia (wywołują większe zużycie gładzi cylindrowej). W związki z tym chromowanie pierścieni stosuje się najczęściej wówczas tylko, gdy. gładź cylindrowa jest specjalnie utwardzona (hartowana, azotowana itp.)...

więcej

Wał korbowy

Typowym zużyciem wałów korbowych jest zmniejszenie średnicy czopów głównych i korbowych. Zmniejszenie średnicy nie jest równomierne na całym obwodzie i długości. Zużyte czopy wykazują owalność i stożkowość. Niezależnie od tego na czopach mogą wystąpić rysy i pęknięcia. Owalizacja czopów spowodowana jest zmiennymi obciążeniami działającymi na wał w czasie pracy silnika i powtarzającymi się stale w tych samych jego położeniach. Stożkowość zaś wywołana jest nierównomiernymi naciskami panewek, spowodowanymi niedoskonałym osiowaniem współpracujących powierzchni panewki i czopa. Rysy natomiast wywołane są zanieczyszczeniami pojawiającymi się w oleju silnikowym. Naprawę wału rozpoczyna się od prostowania. Prostowanie należy wykonać na prasie...

więcej

Zawory

Zawory mają za zadanie sterowanie wlotem świeżej mieszanki lub powietrza do cylindra i wylotem spalin. W związku z tym rozróżniamy zawory ssące (wlot mieszanki lub powietrza) i zawory wydechowe (wylot spalin). Prędkość ruchu zaworów jest bardzo duża. W związku z tym siły bezwładności odgrywają istotną rolę. Z tego względu zawory powinny być lekkie, muszą jednak jednocześnie odznaczać się dużą wytrzymałością, odpowiednią grubością, w poszczególnych przekrojach (dobre odprowadzenie ciepła) oraz odpornością na wysoką temperaturę i na ścieranie. Zwłaszcza zawory wydechowe muszą być odporne na działanie wysokiej temperatury, gdyż stale są pod działaniem spalającego się paliwa, lub gorących spalin (w czasie wydechu)...

więcej

Zalety docierania

Zwiększone tarcie powoduje wzrost temperatury części, a z nim wzrost objętości materiału i dalsze zmniejszanie się luzów. Pogarsza to jeszcze bardziej warunki smarowania części wskutek wypierania oleju spomiędzy powierzchni roboczych. Wszystkie opisane wyżej zjawiska występujące w okresie docierania mechanizmów, spowodowane intensywnym ścieraniem się powierzchni roboczych części, stwarzają bardzo trudne warunki pracy ciągnika i uniemożliwiają pełne wykorzystanie jego mocy w początkowym okresie pracy. Praca w tych warunkach może łatwo doprowadzić do uszkodzenia ciągnika, tj. do zatarcia jego części...

więcej

Uklad zasilania

Do zasilania silników z zapłonem samoczynnym stosuje się olej napędowy. Olej napędowy jest cięższy od benzyny i ma wyższą temperaturę parowania. Z tych względów zasysanie go-, dobre rozpylenie i odparowanie jest bardzo utrudnione. Dlatego układ zasilania silników z zapłonem samo-czynnym jest bardziej skomplikowany niż układ zasilania silników z zapłonem iskrowym. Zadaniem tego układu jest dokładne odmierzenie określonej dawki paliwa, wprowadzenie jej w odpowiedniej Chwili do cylindra i dobre rozpylenie. Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym składa się z następujących głównych urządzeń: pompy paliwa (wtryskowa) regulatora prędkości obrotowej,, pompy zasilającej (nie zawsze), wtryskiwaczy, przewodów wysokiego- i niskiego ciśnienia oraz zbiornika paliwa...

więcej

Demontaż ciągników

Ciągnik dostarczony do rozbiórki na dział demontażu powinien być obmyty i oczyszczany z brudu i kurzu. Mycie zewnętrzne ciągnika odbywa się na specjalnym stanowisku, znajdującym się zwykle w magazynie przyjęć, do którego pompa napędzana silnikiem elektrycznym lub spalinowym dostarcza wodę pod ciśnieniem do at. Części blaszane lakierowane i o małej wytrzymałości myje się strumieniem zimnej wody ciśnieniu do at. Wyższe ciśnienie strumienia mogłoby spowodować porysowanie i utratę połysku powierzchni lakierowanych. Przed rozpoczęciem mycia należy ciągnik odpowiednio przygotować. W tym celu zaślepia się wszystkie otwory ciągnika, przez które mogłaby się przedostać woda...

więcej

Dzial demontazu

Znaczną część czynności weryfikacji przeprowadza się w dziale demontażu. W czasie demontażu weryfikator kasuje części zniszczone i nie nadające się już do naprawy, eliminując w ten sposób konieczność ich mycia, Określa także stopień demontażu zespołów, aby uniknąć zbędnej pracy i zachować zespoły i grupy części przydatne do dalszej pracy w ciągniku bez naprawy. Oprócz tego weryfikator po demontażu kompletuje współpracujące części, znacząc je lub wiążąc ze sobą drutem. W myjni, korzystając z urządzeń hydraulicznych i pompy podającej wodę pod ciśnieniem, bada się szczelność bloków cylindrowych, głowic i kolektorów. Próbę szczelności bloku i głowicy należy przeprowadzić przy zamontowanej tulei cylindrowej i przykręconej głowicy, w celu uzyskania prawidłowego obiegu wody...

więcej

Tlokowe silniki

Cykl pracy silnika składa się z poszczególnych faz, których przebieg, kolejność i liczba są różne w zależności od typu silnika. Dlatego omówimy oddzielnie zasady działania każdego z tych typów silników spalinowych. Cykl pracy czterosuwowego silnika z zapłonem iskrowym zamyka się w czasie czterech kolejno po sobie następujących suwów tłoka. W zależności od zjawisk zachodzących w cylindrze poszczególne suwy tłoka nazywać będziemy suwami: ssania, sprężania, pracy i wydechu. W czasie gdy tłok wykonuje jeden suw, wał korbowy obraca się o 180°, czyli wykonuje pół obrotu. W czasie jednego cyklu wał korbowy musi wykonać dwa obroty, podczas trwania których tylko pół obrotu stanowi pracę...

więcej

Cisnienie w oponach

Przy normalnym ciśnieniu w ogumieniu bieżnik przylega do podłoża całą szerokością. Normalne ciśnienie właściwe każdemu ogumieniu podane jest w instrukcjach fabrycznych. Np. ogumienie kół przednich ciągnika Ursus C-4011 do prac polowych należy pompować do atm, a kół tylnych — do 0,8 atm. Do pracy w transporcie ogumienie kół przednich pompuje się również do atm, a tylnych do 1,5 atm. Przy zbyt niskim ciśnieniu opona ugina się nadmiernie, co powoduje szybkie nagrzewanie się jej, przecieranie i pękanie nitek kordu oraz ścieranie się boków bieżnika. Nasilenie tych niekorzystnych zjawisk jest szczególnie duże przy pracy ciągnika na prędkościach transportowych. Uginanie się opony zwiększa powierzchnię przylegania opony do podłoża i opory toczenia...

więcej

Tlok

Tłok po dłuższym okresie pracy silnika może mieć zwiększony i zowalizowany otwór pod sworzeń, zmniejszone średnice zewnętrzne, pęknięte denko, powiększone wymiary rowków pod pierścienie, zdeformowany i porysowany płaszcz. Zużycie płaszcza wywołane jest tarciem tłoka o ścianki tulei cylindrowej: przy czym potęguje się ono w miarę pogarszania warunków smarowania, największy wpływ mają zanieczyszczenia oleju. Wycieranie tłoka nie jest jednakowe na całym obwodzie. Największe przypada na część płaszcza znajdującą się najbliżej krańców sworznia tłokowego. Zasadniczy wpływ na to zużycie ma nierównoległość sworznia do czopa wału korbowego...

więcej

Filtry

Filtry zgrubnego oczyszczania mają za zadanie zatrzymywanie grubszych zanieczyszczeń, natomiast filtry dokładnego oczyszczania muszą zatrzymać wszystkie zanieczyszczenia, których średnica ziarn przekracza 0,001 mm. Filtr składa się z obudowy zwykle w postaci blaszanej wytłoczki, z pokrywy co najmniej z dwoma przewodami i z wkładu filtrującego. Najważniejsze zadanie spełnia ten ostatni i w zależności -od jego budowy można filtry podzielić na: szczelinowe, powierzchniowe i objętościowe. Filtry szczelinowe mają wkłady wykonane ze stosu nałożonych na siebie pierścieni, których zadaniem jest przepuszczanie paliwa, a zatrzymywanie zanieczyszczeń. Najczęściej pierścienie te wykonuje się z papieru...

więcej

Uklad kierowniczy

Zmianę kierunku ruchu ciągnika kołowego uzyskuje się przez skręcenie jego przednich kół. Podczas skręcania ciągnik porusza się po łuku koła. Wszystkie koła ciągnika, jeśli mają się toczyć bez poślizgu, powinny poruszać się po łukach okręgów współśrodkowych, a osie kół jezdnych powinny się przecinać w jednym punkcie, będącym środkiem skrętu ciągnika. Dla uzyskania tego każde z kół przednich musi być ustawione pod innym kątem względem osi ciągnika. Kąt skręcenia koła wewnętrznego jest większy od kąta skręcenia koła zewnętrznego. Pomiędzy tymi kątami istnieje ścisła zależność, przy czym różnica pomiędzy kątami skrętu obu kół wzrasta w miarę wzrostu kąta skręcania ciągnika...

więcej